آزمون تعيين سطح به‌صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود که هدف کلی آن مشخص نمودن سطح دانش زبانی افرادی است که قبلا مطالعه داشته‌اند. برای اين آزمون نيازی به آمادگی قبلی نیست و توانايی‌های زبان انگلیسی فرد و آموخته‌های قبلی وی بررسی شده و بهترين کانال آموزشی، به‌همراه مقطع آموزش برای وی در نظرگرفته می‌شود. همچنین نیازسنجی جهت تعیین مسیر آموزشی شخص انجام شده و سپس پروفایلی برای ایشان ایجاد شده و تمامی اطلاعات در آن ثبت می‌گردد و منتور شخصی و یا سوپروایزر کلاسی برای ایشان انتخاب شده و تمامی اطلاعات و پروفایل در اختیار منتور و سوپروایزر قرار می‌گیرد. بدین ترتیب تا پایان مسیر یادگیری و رسیدن به هدفتان در کنار شما خواهیم بود.

فرم درخواست مشاوره